Algemene Voorwaarden

Beste cliënt, student,

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hele dienstverlening van Tineke Holkema | ViaVide KVKk 28111539, hierna genoemd ‘aanbieder’. U, als afnemer van welk aanbod dan ook, wordt hierna ‘klant’ genoemd.

1 Deelname en afspraken

1.1 Elke inschrijving, d.w.z. aanmelding per mail of inschrijfformulier, betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. 

1.2 Een inschrijving, per mail of aanmeldingsformulier, is definitief vanaf 14 dagen voor aanvang van een traject, cursus, of training of vanaf bekendmaking vanaf de definitieve startdatum van een traject, cursus of training. Vanaf dat moment is volledige deelnameprijs verschuldigd. Bij eerdere terugtrekking wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

1.3 Een inschrijving is enkel definitief na een verwelkoming voor deelname door aanbieder. Soms wordt verwezen naar een ander aanbod, in een andere leeromgeving, omdat het aanbod mogelijk niet passend is voor de klant. Aanbieder overlegt dit met de aanmelder maar aanbieder is degene die de uiteindelijke beslissing neemt als er geen overeenstemming is bereikt over een ander traject.

1.4 Voor individuele bijeenkomsten en bij relatiebegeleiding geldt dat afspraken tot 2 dagen voor de afspraak geannuleerd kunnen worden. Bij het afbreken van een overeengekomen begeleidingstraject geldt dat er tenminste een afrondingsgesprek plaatsvindt, per telefoon, beeldbellen of op locatie. Hiervoor wordt een korte bijeenkomst in rekening gebracht.

1.5 De klant zorgt voor het juist en naar waarheid invullen van het aanmeldingsformulier. De klant geeft door inschrijving per mail of aanmeldingsformulier aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacydocument

2 Facturatie

2.1 De factuur ontvangt u per mail en dient betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen na deze termijn kan ik administratiekosten in rekening brengen van € 15,00.

2.2 Als een betaling in termijnen of gespreide betaling is afgesproken, blijft betalingsverplichting bij het afbreken van een traject, cursus, training of andere reeks bestaan.

2.4 Als er een verschil van mening is over de facturatie brengt u uw bezwaar uiterlijk 14 dagen na verzending van de factuur door. Vanaf 14 dagen na verzenddatum wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

3 Dienstverlening

3.1 Bij ontevredenheid over de inhoudelijke of bedrijfsmatige dienstverlening meld u dit te tijdens de bijeenkomst of voor of tijdens de opvolgende bijeenkomst maar altijd binnen een tijdsbestek van een maand. De klacht betreft het niet voldoen aan beroepscode, privacywetgeving, gemaakte afspraken en geschetste kadering en verwachting.

3.2 Aanbieder zal altijd proberen naar redelijkheid de klacht op te lossen.

3.3. Bij ernstige klachten of onopgeloste klachten kan gebruik gemaakt worden van het klachtenreglement van de beroepsvereniging. De klant dient de klacht uitgebreid en aannemelijk te onderbouwen.

4 Vervallen van de dienstverlening

4.1 Een aanbod kan vervallen bij te weinig inschrijvingen, bij maatregelen van de overheid die opgevolgd worden, of door zwaarwegende privéomstandigheden zoals ziekte, ingrijpende familiegebeurtenissen van de leraar/ trainer/ begeleider die het onmogelijk maken de dienstverlening naar behoren uit te voeren.

4.2 De klant wordt altijd op verzoek, en noodzakelijkerwijs, inzicht gegeven in het verloop van de inschrijving of lengte van wachtlijst. vragen

4.3 De dienstverlening wordt onderbroken door opvolging van maatregelen van de overheid of door zwaarwegende privéomstandigheden zoals ziekte, ingrijpende familiegebeurtenissen van de leraar/ trainer/ begeleider die het onmogelijk maken de dienstverlening naar behoren uit te voeren.

4.4 Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op restitutie. Wel wordt de client redelijke vervanging aangeboden zoals voortzetting in een online leeromgeving, bij een collega of op een later tijdstip. Hierbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van alle betrokkenen.

4.5 In sommige gevallen wordt wel restitutie aangeboden. Bijvoorbeeld als er geen vervanging aangeboden kan worden.

5 Melding gezondheid

5.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn fysiek en psychische gezondheid. Dit vraagt ondermeer dat de aanbieder op de hoogte gesteld moet worden van ziekte waar het risico’s geeft voor te volgen aanbod of onvoldoende positieve uitwerking van het aanbod te verwachten is aangegeven wordt.

5.2 Bij behandeling binnen de GGZ is het noodzakelijk dat klant hier melding van maakt. Eventueel wordt overleg gevraagd over de geschiktheid van het aanbod met een huidige behandelaar.

Tineke Holkema houdt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen.

1 november 2023